Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Παρουσίαση έργων υποδομών του ΕΠΑνΕΚ

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ συγχρηματοδοτήθηκαν πολλά σημαντικά έργα υποδομών, σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ο τουρισμός, πολιτισμός κ.α. Τα έργα αυτά συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ είχαν και σημαντικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό

Υποδομές

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και