Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

INNOMSME: πως συνδέεται η καινοτομία και η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Το έργο INNOMSME στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Γερμανία μέσα από συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων.

Οι ελληνικές και γερμανικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τόσο της ελληνικής όσο και της γερμανικής οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στις οικονομικές επιδόσεις των δύο χωρών. Για να είναι σε θέση να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε παγκόσμια κλίμακα, οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησης, τη συσσώρευση νέας γνώσης, καθώς και να ενισχύουν τις προσπάθειές τους για δημιουργία καινοτομίας.

Η έρευνα παρατηρεί ότι ενώ η παραγωγικότητα των παγκόσμιων επιχειρήσεων παραμένει εύρωστη, υπάρχουν εμπόδια στην διάχυση της γνώσης. Ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο επιχειρήσεων δεν έχει την ικανότητα της καινοτομίας ή την ικανότητα της μετατροπής της καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Οι πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευάλωτες σε τέτοιου είδους προβλήματα.

Ως εκ τούτου, o βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Γερμανία είναι ικανές να υιοθετήσουν τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και αύξησης της παραγωγικότητας τους.

Πιο συγκεκριμένα το INNOMSME εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ:

Α) Έρευνας & Ανάπτυξης και άυλου κεφαλαίου

Β) Παραγωγή καινοτομίας

Γ) Ανάπτυξης και παραγωγικότητας επιχειρήσεων σε ΜΜΕ στην Ελλάδα και τη Γερμανία, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου εντοπίζονται  συγκεκριμένες μορφές άυλου κεφαλαίου και επενδύσεων σε ΤΠΕ που συμβάλουν στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης.  Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν ως καλή πρακτική για τους ιδιοκτήτες και τους managers των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ζητήματα λήψης αποφάσεων, προκειμένου οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες όχι μόνο να είναι ανθεκτικές σε περίοδο κρίσης αλλά και να ακολουθήσουν μία αναπτυξιακή τροχιά.

Επιπρόσθετα στο συγκεκριμένο έργο έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινητήριες δυνάμεις για την ανάδειξη επιχειρήσεων ταχείας ανάπτυξης σε όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας, εστιάζοντας δηλαδή σε βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας, σε οικονομίες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν η εταιρική στρατηγική (συγχωνεύσεις & εξαγορές, διακλαδική επέκταση, διεθνής γεωγραφική διασπορά), οι ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης (τμήμα Ε&Α, συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες) και το ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαιδευτικό επίπεδο, προγράμματα κατάρτισης των απασχολούμενων).

Το έργο εντάσσεται στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΚ).

Η ανάπτυξη μέσα από την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί πρωτεύον ζήτημα τόσο για την Ελλάδα, μετά την ισχυρή ύφεση από το 2009, αλλά και για τη Γερμανία η οποία αναζητά μεθόδους για την διατήρηση της καινοτομίας και εξωστρέφειας των γερμανικών επιχειρήσεων. Η ανάλυση στο πλαίσιο του έργου αποτελεί τη βάση για παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής στην κατεύθυνση της βελτίωσης της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της αύξησης των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Τα αποτελέσματα ήδη αξιοποιούνται σε κείμενα πολιτικής, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ οργανώνονται και workshops παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιστοσελίδαwww.innomsme.gr

 

INNOMSME: Περί καινοτομίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και Γερμανία
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα-τεχνολογία, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Π/Υ: 331.630,00  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 284.130,00  ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

26/11/2021

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού